DFF

Danmarks Frie Fjernsyn

Svenske advokater siger lovforslag om vaccinepas, strider mod svensk grundlov og bør trækkes tilbage

314 Views

// DFF 11.01.2022

I begyndelsen af 2021 trådte den såkaldte COVID-19 lov i kraft der tillod ifølge den svenske regeringen selv, at indføre tiltag og restriktioner, der skulle forhindre covid-19-sygdommen i at at sprede sig. Loven skulle være midlertidig men den 17/9-2021, fremlagde den svenske regering et forslag til et vaccinationspas, der skal tages i brug, i tilfælde af, at smittespredningen tager til. 

Det skriver 5 jurister og to advokater i en omfattende artikel i mediet www.dagensjuridik.se
Regeringens forslag indeolte en forlængelse af COVID-19-loven, som blev vedtaget. Nu har regeringen meddelt, at de ønsker at forlænge loven igen, dog med visse begrænsninger. Forlængelsen skulle gælde fra 1. februar 2022 til 31. maj 2022. 

Nu stilles der spørgsmålstegn af en række svenske advokater om hvorvidt lovens midlertidige karakter ikke er forsvundet.

Det kritiseres også at regler om vaccinationsattester omfatter begrænsninger af grundlæggende rettigheder som f.eks. forsamlingsfrihed, demonstrationsfrihed, foreningsfrihed og ret til at bestemme over egen krop. 
En alvorlig brist i lovgivningen er ifølge advokaterne, manglen på en proportionalitetsvurdering, som gør forslaget i strid med den svenske forfatning, den europæiske konvention og EU’s kapitel om grundlæggende rettigheder. 
Ifølge den svenske grundlov (kapitel 2, paragraf 6 i grundloven) er offentligeden beskyttet mod tvangsindgreb, som omfatter vaccination, og denne ret kan kun begrænses ved lov og skal forelægges Riksdagen (kap. 2, §§ 20 og 22) . 
Vaccinationsattester foreslås nu indført ved bekendtgørelse efter bemyndigelse i COVID-19-loven, hvilket betyder at forslaget styrer udenom Lovrådets (Lagrådets) gennemgang og Riksdagens prøvning. Det er juristerne og advokaternes opfattelse, at Lovrådet bør inddrages og at der skal foretages en passende analyse af forslagets proportionalitet. 
Derudover skal patientlovens regler om informeret samtykke tages med i betragtning, for “Samtykke til vaccination” er ikke frivilligt, hvis det betyder, at rettighederne for en person, der ikke lader sig vaccinere, fratages. Spørgsmål om ulovlig diskrimination rejses også i denne forbindelse.
Spørgsmålene behandles nærmere i et høringssvar til Socialministeriet skrevet af Bio-Medico Juridiske Netværk, hvor der nu foretages en nærmere analyse af forslagets proportionalitet.
Det Bio-Medico Juridiske Netværk, omfatter omkring 40 læger, jurister, immunologer og behandlere inden for sundhed og omsorg. Se spørgsmålene på hjemmesiden www.lakaruppropet.se

Forfatterne af denne artikel, er af den opfattelse, at lovforslaget er i strid med grundloven, Europakonventionen og EU’s charter om grundlæggende rettigheder, og at regeringen derfor bør trække forslaget tilbage.

Kilde:
https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-forslaget-om-vaccinationsbevis-strider-mot-grundlagen/

DFF is not responsible for other people’s opinions and might not agree in what they say. We cherish a democratic debate, where all viewpoints are welcome.

Leave a Reply

Your email address will not be published.