DFF

Danmarks Frie Fjernsyn

Corona: Mette Frederiksen, hele regeringen og Brostrøm er anmeldt til politiet for hadforbrydelse, diskrimination og brud på EU’s resolution 2361

127,257 Views

// DFF 30.11.2021


DFF har fået indsigt i en privat politianmeldelse af Mette Frederiksen, hele regeringen samt Søren Brostrøm. Anmelderen oplyser at den er blevet sendt ud vidt og bredt, herunder til samtlige politikredse i landet, de store medier som Ekstra Bladet, BT og flere. Men også Ombudsmanden, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut har fået en kopi. 

Jacob Johansen, som er forfatteren til anmeldelsen, skriver blandt andet at, “Mette Frederiksen mf har i allerhøjeste grad udsat uvaccinerede for politisk pres ved at beskylde dem for spredning af corona blandt vaccinerede.”

Her kan du læse hele anmeldelsen:

Jeg vil gerne anmelde Mette Frederiksen samt resten af regeringen, og Søren Brostrøm, for hadforbrydelse, diskrimination, samt brud på EU resolution 2361 på pressemøde 08.11.2021 i Kbh

I sin tale fra 8.11.2021 har hun brudt EU resolution 2361 som er underskrevet af Danmark.

Europarådet vedtog 27. januar i år resolution 2361 (2021), hvor det blandt andet fremgår af punkt 7.3.1 sikre, at borgerne informeres om, at vaccinationen ikke er obligatorisk, og at ingen er under politisk, socialt eller andet pres for at blive vaccineret, hvis de ikke ønsker det.

7.3.2 sikre, at ingen forskelsbehandles, fordi de ikke er vaccineret på grund af mulige sundhedsrisici eller ikke ønsker at blive vaccineret

https://pace.coe.int/en/files/29004/html

Mette Frederiksen mf har i allerhøjeste grad udsat uvaccinerede for politisk pres ved at beskylde dem for spredning af corona blandt vaccinerede.

Jeg citerer https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-11-08-mette-frederiksen-med-klar-melding-til-ikke-vaccinerede-i-baerer-ansvaret:

Mette Frederiksen finder det “dybt alvorligt”, at ikke-vaccinerede smitter de vaccinerede.

Budskabet fra statsministeren var klokkeklart på aftenens pressemøde: Ikke-vaccinerede står med en stor del af skylden for den situation, Danmark befinder sig i lige nu.

– Der er en lille gruppe, som ikke spiller efter de spilleregler, der er, når der er en pandemi. Man bærer et ansvar for hele det danske samfund lige nu, sagde Mette Frederiksen (S).

Hun lagde heller ikke skjul på, at de nye restriktioner, regeringen vil indføre, herunder coronapas, blandt andet har til formålet at gøre livet besværligt for ikke-vaccinerede.

– For alle jer, der ikke er vaccineret, så bliver det mere besværligt, og sådan synes jeg egentlig også, det bør være, sagde hun. Den lille gruppe ødelægger det for den store. Mette Frederiksen refererede flere gange til “den lille gruppe” – de ikke-vaccinerede – og “den store gruppe” – de vaccinerede.

– Jeg kan ikke understrege nok urimeligheden i, at en lille gruppe ødelægger det for den store, sagde hun blandt andet. Samtidig gav Mette Frederiksen udtryk for, at hun finder det “dybt alvorligt”, at de ikke-vaccinerede er begyndt at smitte de vaccinerede.” hvilket er direkte løgn, da de vaccinerede får ødelagt deres immunforsvar af vaccinen.

Ved at give uvaccinerede skylden for smitten er hun med til at opbygge angst blandt vaccinerede for den ”lille gruppe” med risiko for hadefulde holdninger samt udsætter dem for politisk pres for at tage en eksperimentel vaccine.

Påstand at ikke-vaccinerede smitter de vaccinerede er ikke underbygget af nogen som helst form for videnskabelige informationer. Tværtimod nyeste undersøgelser viser at det er falske informationer og vaccinerede smitter lige så meget som vaccinerede.

Eneste formål er at indirekte tvinge resten af danske borgere til at tage vaccinen.

COVID vaccines cut the risk of transmitting Delta — but not for long (nature.com)

Corona – Så mange fullvaksinerte blir smittet (dagbladet.no)

Mest vaccinerede nationer israel, Island også Danmark har højeste dødsrate. https://theexpose.uk/2021/11/03/worldwide-data-proves-highest-covid-19-death-rates-are-in-most-vaccinated-countries/

Mette Frederiksen forsøger at tvinge uvaccinerede til at tage vaccinen med fortæller ikke om konsekvenser. Det er ikke uden grund EU vil hjælpe ofre for vaccinen.

MOTION FOR A RESOLUTION on creating a European compensation fund for victims of the ‘COVID-19 vaccines’ (europa.eu)

Iøvrigt “glemmer” man at orientere dem der siger ja til vaccinen, om at de er med i verdens største vaccine forsøg, hvilket man skal oplyse folk om, og de skal give samtykke til det. Yderligere har ingen mig bekendt, skrevet under på at de er oplyst om dette. Hvilket må siges at være direkte bedrag overfor folk.

Til folks store overraskelse, dækket deres forsikringer eller producenter ikke, hvis de får skader efter Covid 19 vaccinen, alle henviser til at de frivilligt har deltaget, og derfor ingen dækning.

https://da.abcdef.wiki/wiki/Informed_consent

Indførelse af corona pas er diskrimination og det ligger Mette Frederiksen ikke skjul på at de nye restriktioner, regeringen vil indføre, herunder coronapas, blandt andet har til formålet at gøre livet besværligt for ikke-vaccinerede: ”For alle jer, der ikke er vaccineret, så bliver det mere besværligt, og sådan synes jeg egentlig også, det bør være”.

Dette er direkte diskrimination som er i strid med EU resolution 2361.

Da vaccinerede smitter lige så meget som vaccinerede så coronapas er værktøj til at tvinge ikke vaccinerede til at overgive sig til denne forsøgs vaccine.

Corona pas er falsk tryghed som gør at vaccinerede kan frit sprede sygdommen men ”den lille” gruppe bliver beskyldt for det.

Dette er hadefuld gerning og holdning.

Ligeledes vil jeg ikke finde mig i at man i WHO planlægger at folk skal chippes så man kan holde øje med hvor vi færdes.

https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2014/european-vaccine-action-plan-20152020-2014/video-european-vaccine-action-plan-20152020?fbclid=IwAR2ruMKQW_Qjiyt3GpCUa3fqk5jut7R-FKhopt8pUUmMeQdw6rMuYwjfqTk

Søren Brostrøm er kun “papirlæge” hvilket betyder at han ikke må vaccinere folk. Det har vi jo alle set ham gøre, så han anmeldes hermed for overgreb og ulovlig handling.

Krav om mundbind, test, vaccine, vaccinepas er overtrædelse af flere af disse.

Alt efter hvad kravet er, selvfølgelig. Der henvises til sagen som OOC vandt i retten vedr test.

Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1996/286


Sundhedsloven:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/903

§ 7. Personer, der har bopæl her i landet, har ret til lovens ydelser.

§ 15. Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke, medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller af §§ 17-19.

(§§ 17-19 er vedr. mindreårige, manglende evne og hastebehandling)

“Behandling” er defineret i:

§ 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient.


Straffeloven:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1650

§ 150. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år.

§ 260. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes for ulovlig tvang den, som

Stk. 3. Tvinges nogen til at bære en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt, kan straffen stige til fængsel indtil 4 år.

§ 266. Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Disse kan dog forsvares med “anerkendelsesværdigt formål”

§ 134 b. Den, der i forbindelse med møder, forsamlinger, optog eller lignende på offentligt sted færdes med ansigtet helt eller delvis tildækket med hætte, maske, bemaling eller lignende på en måde, der er egnet til at hindre identifikation, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 2. På samme måde straffes den, som på offentligt sted besidder genstande, der må anses for bestemt til tildækning af ansigtet under de i stk. 1 nævnte omstændigheder.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte forbud gælder ikke for tildækning af ansigtet, der tjener et anerkendelsesværdigt formål.

§ 134 c. Den, som på offentligt sted bærer en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt, straffes med bøde.

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte forbud gælder ikke for tildækning af ansigtet, der tjener et anerkendelsesværdigt formål.


Grundloven:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1953/169

§ 67. Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

§ 71. Stk. 1. Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.

§ 74. Alle indskrænkninger i den fri og lige adgang til erhverv, som ikke er begrundede i det almene vel, skal hæves ved lov.

§ 76. Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen.

§ 79. Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede.


Nürnberg koden:

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_Code

1: Det frivillige samtykke (til eksperimentet) er absolut essentiel.

Europarådets Parlamentariske Forsamlings Resolution 2361 fra 2021:

https://pace.coe.int/en/files/29004/html

Covid-19 vacciner: etiske, juridiske og praktiske overvejelser.

7.3.1 sikre, at borgerne informeres om, at vaccinationen IKKE er obligatorisk, og at ingen er politisk, socialt eller på anden måde presset til at blive vaccineret, hvis de ikke selv ønsker det;

7.3.2 sikre, at ingen diskrimineres for ikke at være vaccineret på grund af mulige sundhedsrisici eller ikke ønsker at blive vaccineret

FN Verdenserklæring om menneskerettigheder

www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/dns.pdf

Artikel 1

Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder

Artikel 2

Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne

erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art

Artikel 3

Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.

Artikel 5

Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.

Artikel 7

Alle er lige for loven og har uden forskelsbehandling af nogen art lige ret til lovens beskyttelse.

Alle har ret til lige beskyttelse mod enhver forskelsbehandling i strid mod denne erklæring og mod enhver tilskyndelse til en sådan forskelsbehandling.

Artikel 13, stk 1

Enhver har ret til at bevæge sig frit og til frit at vælge opholdssted indenfor hver stats grænser.

Artikel 27, stk 1

Enhver har ret til frit at deltage i samfundets kulturelle liv, til kunstnydelse og til at blive delagtiggjort i videnskabens fremskridt og dens goder.

Artikel 30

Intet i denne erklæring må fortolkes som givende nogen stat, gruppe eller enkeltperson hjemmel til at indlade sig på nogen virksomhed eller foretage nogen handling, der tilsigter at nedbryde nogen af de heri opregnede rettigheder og friheder.

EU´s Charter om grundlæggende rettigheder.

www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/International/EU_s_charter_om_grundlaeggende_rettigheder.pdf

Artikel 3, stk 2

I forbindelse med lægevidenskab og biologi skal især følgende respekteres:

a) frit og informeret samtykke fra den berørte person i overensstemmelse med lovens bestemmelser

b) forbud mod racehygiejnisk praksis, navnlig praksis, der har til formål at udvælge mennesker

c) forbud mod kommercialisering af menneskekroppen og dele heraf som sådan

d) forbud mod reproduktiv kloning af mennesker

Artikel 4

Ingen må underkastes tortur, ej heller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

Artikel 7

Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin kommunikation.

Artikel 8, stk 1

Enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører den pågældende.

Artikel 14, stk 1

Enhver har ret til uddannelse samt til adgang til erhvervsuddannelse og efter- og videreuddannelse.

Artikel 14, stk 2

Denne ret omfatter muligheden for gratis at følge den obligatoriske undervisning.

Artikel 15, stk 1

Enhver har ret til at arbejde og til at udøve et frit valgt eller accepteret erhverv.

Artikel 21

Enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske

anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt

mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering eller ethvert andet forhold er forbudt.

Artikel 26

Unionen anerkender og respekterer retten for mennesker med handicap til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres autonomi, deres sociale og erhvervsmæssige integration og deres deltagelse i samfundslivet.

Artikel 45, stk 1

Enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område.

Artikel 54

Intet i dette charter må fortolkes, som om det medførte ret til at indlade sig på en aktivitet eller udføre en handling med sigte på at tilintetgøre de rettigheder og friheder, der er anerkendt i dette charter, eller at begrænse disse rettigheder og friheder i videre omfang, end der er hjemmel for i dette charter.Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

www.retsinformation.dk/eli/lta/1996/423

Artikel 3

Ingen må underkastes tortur og ej heller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

Artikel 8, stk 1

Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance.

Artikel 14

Nydelsen af de i denne konvention anerkendte rettigheder og friheder skal sikres uden forskel på grund af køn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, national eller social oprindelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel eller ethvert andet forhold.

Artikel 17

Intet i denne konvention må fortolkes, som om den medførte ret for nogen stat, gruppe eller person til at indlade sig på nogen virksomhed eller udføre nogen handling, der tilsigter at tilintetgøre nogen af de heri nævnte rettigheder og friheder, eller at begrænse dem i videre omfang, end der er hjemmel for i konventionen.Oviedo Konventionens formål og mål:

www.retsinformation.dk/eli/ltc/2000/65

Parterne i denne konvention skal beskytte alle menneskers værdighed og identitet, og uden forskelsbehandling garantere alle respekt for deres integritet samt andre rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder i forbindelse med anvendelsen af biologi og lægevidenskab.

Alle parter skal træffe nødvendige foranstaltninger i deres egen lovgivning med henblik på at lade bestemmelserne i nærværende konvention få gyldighed.

Hele Oviedo konventionen, men der kan fremhæves:

Artikel 2

Menneskets interesser og velfærd skal have forrang frem for interesser, der alene vedrører samfundet og videnskaben.

Artikel 5

Ingen intervention må foretages på sundhedsområdet uden den berørte persons frie og informerede samtykke.

Denne person skal forud for enhver intervention have modtaget relevante oplysninger med hensyn til formålet og arten af interventionen samt med hensyn til de deraf følgende konsekvenser og risici.

Den pågældende person kan til enhver tid frit trække sit samtykke tilbage.

Artikel 10, stk. 1

Enhver har ret til respekt for sit privatliv i relation til oplysninger om hans eller hendes sundhedstilstand.GDPR loven

gdpr.dk/databeskyttelsesforordningen/kapitel-2-principper/artikel-9-behandling-af-saerlige-kategorier-af-personoplysninger/

Artikel 9.1

Behandling af personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs

eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person,

helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering er forbudt.UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Universal Declaration on Bioethics and Human Rights

Artikel 6.1

Enhver forebyggende, diagnostisk og terapeutisk medicinsk indgriben kan kun

udføres med forudgående, frit og informeret samtykke fra den pågældende person

baseret på tilstrækkelig information. Samtykke bør, hvor det er relevant,

være udtrykkelig og kan til enhver tid trækkes tilbage af den pågældende person

af enhver grund uden ulempe eller fordomme.

Artikel 9

De berørte personers privatliv og fortroligheden af deres personlige oplysninger bør respekteres. I videst muligt omfang bør sådanne oplysninger ikke bruges eller videregives til andre formål end dem, hvortil de blev indsamlet eller givet samtykke til, i overensstemmelse med international ret, især international menneskerettighedslovgivning.

Artikel 11

Ingen enkeltpersoner eller grupper bør diskrimineres eller stigmatiseres af nogen grund, i strid med menneskelig værdighed, menneskerettigheder og grundlæggende friheder.Børnekonventionen:

https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/1992/6

(har ikke undersøgt nærmere om hvilke artikler, der specifikt er interessante)

Da regeringen ikke kan fremlægge bevis, eller ikke vil fremlægge bevis for, at virus er isoleret, så må det antages at den ikke findes, og kun findes som Corona, hvilket er en influenza/forkølelse. Kloster 5 blev aldrig ej hellere bevist, og man har derfor nedlagt et helt erhverv, ulovligt og uden grund, med fatale følger for de pårørende, som stadig den dag i dag ikke har fået erstatning.

Da der ikke har været en folkeafstemning om deltagelse i the great reset, ser jeg dette som handel med mennesker af meget grov karakter. Og noget der er vedtaget uden befolkningen har stemt.

I Danmark alene har der været ca. 11.000 dødsfald efter vaccinen, og dagligt kommer flere til, det SKAL stoppe nu med at presse flere til boostere og alle de stik der er planlagt. Da vaccinerede mister deres immunforsvar, se link.

https://www.gov.uk/

Jeg vil selvfølgelig IKKE vaccineres med et biovåben, hvilket jeg er i min gode ret til at nægte.

Yderligere kan henvises til denne artikel fra d.19.11.21

https://steigan.no/2021/11/professor-astrid-stuckelberger-en-pandemi-av-logner/?fbclid=IwAR20StiJq7TCmc5LLQ_NuPfXN01PxQqvd0dqgtRzpW0I2_oqjlsoTFVKAXo

https://www.facebook.com/groups/733325976876605/permalink/1898714370337754/

CDC erkender nu at dem der IKKE har fået vaccinen, IKKE smitter som påstået.

https://rumble.com/vp4yi5-pandemic-of-the-vaccinated-cdc-admits-no-evidence-unaxxed-are-spreading.html

I Danmark der har alle ret til behandling på sygehuse. Flere sygehuse har skilte oppe med “c pas” det strider imod loven, og disse sygehuse anmeldes hermed.

Ifølge børnekonvention er det ulovligt at vaccinere børn under 18 år med forsøgs vacciner, hvilket regeringer er godt i gang med nu, det skal selvfølgelig stoppes, med at presse forældre til at få deres børn vaccineret, og dermed være forsøgspersoner.

https://steigan.no/2021/11/barnekonvensjonen-forbyr-covid-19-vaksinering-av-barn/

Forventningen er, de skyldige i alle disse overgreb straffes efter loven, for alle deres handlinger. Alle der har deltaget i dette narretiv skal straffes. Regeringen har uden grund frarøvet os alle næsten 2 år af vores liv, det skal straffes!

Vi vil selvfølgelig slet ikke acceptere at vi ikke kan færdes frit i vores eget land, og opholde os hvor vi ønsker, vi vil derfor se bort fra regeringens påhit om at vise Corona pas, på grund af en influenza. Nøjagtig som Folketingets medlemmer har disse betingelser for fritagelse af vaccinen og dermed c pas.

Ser frem til at høre tilbage herom snarest.


Kilde: 

Email tilsendt d. 25/11-2021, fra Jacob Johansen, kaoskok@gmail.com

DFF is not responsible for other people’s opinions and might not agree in what they say. We cherish a democratic debate, where all viewpoints are welcome.

59 thoughts on “Corona: Mette Frederiksen, hele regeringen og Brostrøm er anmeldt til politiet for hadforbrydelse, diskrimination og brud på EU’s resolution 2361

 1. Der er flere steder fejl når der nævnes vaccinerede og uvaccinerede. Der mangler et u foran vaccinerede så vidt jeg kan se 3 steder i teksten
  Mvh Ghita

  1. Tror ikke fakta logger særligt højt her og så gør stavefejl slet ikke 😂😂😂😂

   Men de holder aktien oppe på sølvpapir 😂😂😂

   1. Det er sandt, at formen har betydning for opfattelsen af indholdet. Men når det er sagt, er denne anmeldelse resultat af et stort arbejde og den omhandler nogle meget virkelige ting. Hvis du ikke har opdaget, at vi, via corona restriktionerne er inde i en grundlovsstridig, totalitær magtovertagelse, er det på tide at pudse brillerne. Og når også du begynder at opdage de mange dødsfald og forekomsten af invalide og alvorligt syge blandt de vaccinerede, da vil dine briller automatisk blive pudset af shock effekten.

    Det er så nemt at smide sådanne kommentarer, som typisk ikke indeholder noget reelt argument og som latterliggør forfatteren.

    Det er simpelt og useriøst og kalder på spørgsmålet, om hvorvidt du blot er en betalt Troll, for sådan går Trolle frem.

    Virkelige mennesker handler med integritet og bruger argumenter. Du kender jo nok begrebet selvom det ikke ser ud til at du er specielt trænet i at anvende det.

 2. Har en konspirationsteori om at folketinget, presse, tv og 75% af befolkningen er blevet hypnotiseret til at tro, at endeløse rækker af test og vax, i al evighed, er den eneste mulige måde at blive sund og rask på.

 3. De allerfleste læger er uddannet (og sponseret) af medicinindustrien som Medicinere.
  Lægerne ved at C-19 ikke er en pandemi, men nærmere en slags forkølelse.
  Men hvis de fortæller om denne viden, mister de deres job og i nogen tilfælde livet.

  Hele vores sundhedssystem, Sundhedsministeriet, Seruminstituttet, Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed osv. er hovedsageligt betalt og styret af medicinindustrien.

  Regeringen og folketinget skrev i 2015 under på en kontrakt med World Economic Forum, om at bidrage til at gennemføre The Great Reset og har dermed låst sig til at følge WEF og WHO.

  C-19 vax er IKKE en vaccine, men en form for GMO gen-teraopi.

  1. Hvor ER det godt skrevet!!
   Hvordan hjælper vi de stakkels østrigske indbyggere?
   De vil blive sat i fængsel fra 1/1-2022 hvis de ikke vil lade sig vaccinere 😥😥

 4. Fantastisk der endelig er nogen der gør noget, vi andre snakker dagligt om det, men får ikke fingeren ud. Tak for det

 5. Tusind tak for informationen om det store bedrag af Jordens befolkning. Håber, at ordentlige statsledere vil sætte demokratiet højere end diktaturet.

 6. Dem som ikke vil vaccineres skal have store begrænsninger i deres frihet i samfundet. De viser de ikke vil tage et fælles ansvar i bekæmpelse af covid-19

  1. Dear Jorgen, you might know that the PCR test for Corona is not valid, that means that we don’t know anything about Corona because we don’t have a scientifically valid test for any of the variants. It’s all pure fiction and not science. It’s all politics, power and money and not based on reason. Please read Hermann von Bering “the Corona lie” – you can find it here on DFF: https://usercontent.one/wp/www.danmarksfriefjernsyn.dk/wp-content/uploads/2021/09/The-Corona-Lie-dansk.pdf

  2. Sikke noget sludder Jørgen er DU helt idiot🤔eller en gammel enfoldig NAR Du overskrider ALLE love konventioner med dit skriv,, hvorfor SKAL jeg som UVACCINERET spærres inde fordi DU er bange eller hvad

  3. Jørgen er du træt af folkestyret vil du have totalitære regimer nu smittet vaccineret lige så meget som ikke vacinerede så hvad er argumentet for at vise somfundssind

 7. De første corona vacciner var saltvand, mener jeg. Og de viste selvfølelig ingen bivirkninger og dødsfald.
  Og topregeringen i Danmark og øvrige verden viste, at de turde blive vaccinerede – og jeg mener, at de også fik saltvand.

  Jeg forstår slet ikke, at Mette har energi til at føre sin for menneskeheden farlige politik. Hun må bukke under ret snart af pres imod hende og overlade tøjlerne til en dygtig mand – eller udskrive valg

 8. Det er også en af f grundene til at,vi skal ud af EU, de skal da ikke bestemme over os, og personligt mener jeg helt alvorligt, der burde have været vaccinations pligt

 9. Yeeeeees…!

  Jag har også gjort detsamme – PÅ DEN SAMME DATO – OG SAMME PERSONER OG PÅ SAMME GRUNDE. Min politianmeldelse hik ikke igennem, så jeg fik overslaget den idag… SUPER FEDT…!!!

 10. jeg er enig og finder det “dybt alvorligt”, at ikke-vaccinerede smitter de vaccinerede.
  SE NU AT FÅ DEN VACCINE

 11. i har rat. Mette fredsen ved ikke hvad politik er. hun siger hvad de andre siger bag hende. men ikke hendes egne or. så ud af eu. og det kan ikke gå hurtignok.

 12. Jeg har hørt at nogle kommuner tvinger folk på overførselsindkomst til at blive vaccineret ellers vil de ikke modtage kontanthjælp, uddannelseshjælp eller lign

 13. Ja, Det er en had forbrydelse, diskrimination, samt en overtrædelse at en læng række love og konventioner, når statsministeren angriber ikke-vaccinerede på et usagligt og uvidenskabeligt grundlag. Og dette bør straffes hårdt. Dette alene bør give anledning til en rigsretsag. Det er kriminelt og kriminelle skal helt generelt i fængsel.
  Hvis landets statsminister kan slippe afsted med dybt kriminelle handlinger, så vakler hele grundlaget for statsmagten og demokratiet.

 14. Resolution 2361 har ingen retsvirkning overfor medlemsstaterne.

  Henvis til Den Europæiske Menneskeretskonvention, artikel 14 i stedet.

  “Artikel 14
  Forbud mod diskriminering
  Nydelsen af de i denne Konvention anerkendte rettigheder og friheder skal sikres uden forskel
  på grund af køn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, national eller
  social oprindelse, tilhørighed til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel eller ethvert andet
  forhold. ”

  Link til konventionen: https://menneskeret.dk/files/media/dokumenter/om_os/om_menneskerettigheder_diverse/den_europaeiske_menneskerettighedskonvention.pdf

 15. Der var ingen overdødelig i den danske befolkning 2020, eller på verdensplan for den sags skyld.

  DK 2018: 55232
  DK 2019: 53958
  DK 2020: 54645

  Der må i det mindste kunne forventes en vis overdødelighed hvis der skal være tale om en farlig pandemi. Der var ingen overdødelighed 2020. Intet tryk på sygehusene 2020. Ingen pandemi 2020.

  COVID-hysteriet blev alligevel sparket igang d. 11. marts det år, da Mette Frederiksen iscensat og symbolsk klædt i sort, tonede frem på TV-skærmen flankeret af to skumfiduser, som skulle overbevise danskerne om situationens alvor. Det lykkedes.

  De fik folk til at stille sig kø, klar til fup og fis med PCR-testen, som slet ikke tester for en virus. Der testes alene for et almindeligt forekommende molekyle (som associeres med SARS-CoV-2) gennem uhæmmet amplifikation, hvorfor man har fundet covid i både kiwi-frugter, geder, tennissko og sodavandsdåser! Man kan finde covid i hvad som helst, hvor som helst, blot der forstærkes tilstrækkeligt 30 – 50 Ct.

  Check eventuelt testens vigende pålidelighed (kurve som meget få har set), efterhånden som man skruer op for Ct. Der benyttes 35 – 45 Ct i de tests befolkningen udsættes for. Cycles bør aldrig overstige 17 Ct. Derfor er op mod 94% af positiv-prøverne PIV FALSKE, hele vejen gennem 2020 og 2021.

  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10096-020-03913-9 (midt på siden)

  Folk er blevet taget godt og grundigt ved næsen. De falske positive er blevet brugt til at nedlukke arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og kulturbegivenheder. De økonomiske konsekvenser er helt uoverskuelige på sigt.

  Der bringes daglige smittetal i pressen, som ikke blot er ude af proportioner, men også fuldstændig irrelevante.

  Vi er nået dertil hvor covid-pjatten må stoppe. Jeg ønskede ikke at tage sprøjtegiften fra Pfizer, Moderna, JJ og hvad de hedder, men blandede mig ikke i andres valg. Åndsbollerne hoppede i med begge ben først, på Mettes opfordring, og nu må de leve med konsekvenserne af deres valg. De har ikke modtaget en vaccine -> det er eksperimental gen-terapi befolkningen er blevet udsat for -> således at deres egne celler nu producerer giftig spike protein, der infiltrerer alle organer. Mange vil dø af hjertekomplikationer de kommende år. Altsammen på grund af en stor fed covid-løgn.

  De kontaminerede synes nu at vi andre skal spille med. Der skal lægges pres på dem. Vi er ‘egoistiske’ hvis vi ikke tager sprøjten. Hva’ behar’ … de har jo fået en sikker og effektiv injektion (!) Hvordan alverden skulle ikke-kontaminerede så udgøre en trussel for dem?? De svarer aldrig.

 16. Ved DFF mon om det overhovedet er realistisk at anmeldelsen bliver taget seriøst? Altså om man i dagens Danmark godt “bare” kan anmelde en statsminister, en regering mm.?
  Ved ikke om spørgsmålet giver mening. 😊

 17. Super det ser jeg frem til,at høre mere om.Retfærdighed må snart ske fyldest u dette land.Tak

 18. Jeg har læst hele “smøren” og jeg mener at det der står bør tages op i de officielle medier, da jeg mener at det i høj grad kan have relevans for befolkningen. I sær afsnittet om demokrati.
  Vaccination: Jeg har selv ladet mig vaccinere, men har gjort det af egen fri vilje, da jeg lider af en lungesygdom, som kan være farlig for mig hvis jeg får feber, men, derfra til at tvinge folk til at lade sig vaccinere er der et stort spring. Jeg kunne ikke drømme om at forlange at andre skal gøre det samme, det vil jeg ikke blande mig i. Det må ubetinget være op til den enkelte.

  1. Virkeligt godt skrevet, jeg er ikke vac, men har samme holdning som du, jeg siger ikke noget og jeg blander mig ikke, det er op til den enkelte.

 19. Helt utroligt folk på verdensplan kan hoppe på dette bedrag, – håber alle de skyldige må blive straffet hårdt, – meget hårdt.

 20. Åh tusind tak for denne anmeldelse af et menneske der ødelægger MIN hverdag og mit liv.
  Dette er værre end 2. Verdenskrig, jeg levede der i alle årene: 5 år!
  Hun er det værste der kunne overgå Danmark.
  Hun vil dirigere os, som små børn.
  Hun skal for en Rigsret, der er ingen vej tilbage for det stygge menneske. Diktator:
  Ønsker det værste ske os, siger hun!!!!

 21. Jeg støtter fuldt ud anmeldelserne. De er i øvrigt sat meget fint op med henvisning til relevante kilder. Fint initiativ – og modigt at gå imod regeringens håndtering af corona, mam må sige, at de danske medier ikke udviser samme mod. Helt enig i anmeldelserne.

 22. De skal alle spærres inde, – Minkdræberen Mette Fup Frederiksen, Magnus Løgniche og hele det røde rakkerpak, doktor Mengele Brostrøm, Randrup Thomsen og Eskild Petersen m.fl. – listen er efterhånden længere end Storebæltsbroen.

  De skal nok blive fældet snart, med kørende retssager og politianmeldelser, og det kan kun gå for langsomt, for 0 stillingen er hastigt på vej.

 23. The great reset venter lige om hjørnet………. Og det skal jo ende med vi “kun” er højst en halv milliard tilbage på Jorden, og det er også helt fint, for 8 er alt for mange…..

  Synes bare de kunne gøre det på en anden måde, end at store dele af menneskeheden bliver belastet med frygtelige vaccineskader/lidelser og dødsfald før tiden er inde.

  I stedet for at gøre de “rige” lande fattigere, og sende mange milliarder i U-lands”hjælp” afsted, for skatteydernes penge, — der får visse befolknings grupper til at overleve, og kræve mere og mere , burde man standse befolknings tilvæksten i disse lande.

  Da DK i 1964, begyndte at yde denne dyre og frygtelige U-landsbistand, burde børnebegrænsning have været en betingelse i de modtagende lande, – men næe nej, ikke i dette socialistiske, (snart kommunistiske skodland Danmark, – dér stilles der skam ingen krav)

  Minkdræberen Fup Frederiksen skal for en Rigsret, og bagefter i fængsel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.